Det genomsnittliga betyget för en annons baseras på alla betyg som hyresgäster gett när de recenserat ett boende på annonssidan. På annonser som fått minst tre recensioner från hyresgäster visas ett genomsnittligt betyg. Annonsens genomsnittliga betyg kan inte ändras.

Genom att du uppmuntrar tidigare hyresgäster att recensera din bostad kan annonsen få ett bättre genomsnittligt betyg. Hyresgäster kan recensera din bostad när som helst inom ett år efter att de bott i din fastighet.

Observera: Om betyget är närmare en halv stjärna än en hel stjärna, kommer det som är närmast att visas. Till exempel kommer 4.66 att visas som en halv stjärna eftersom det är närmare 4.5 än 5.0, medan däremot ett betyg på 4.8 visas som en hel stjärna. För att få alla 5 stjärnorna ska du försöka sträva mot ett betyg på 4.75 eller högre.